اعضای شرکت

مدیر عامل (Chief Executive Officer)

محمدرضا زاهدی (Mohammadreza Zahedi)

مدیریت آموزشی (Educational Administration)

دکتر صادق شفایی (Dr Sadegh Shafaie)

قائم مقام مدیر عامل (Deputy CEO)

راحله یزدانی (Raheleh Yazdani)

مدیر ارشد فناوری اطلاعات (Chief Information Officer)

مهدی توسلیان

مدیر تولید (Production manager)

محمود خسروجردی