۲.۵ درصد برتر آزمون علوم پایه دندان‌پزشکی شهریور ۹۸

نمره ترازدانشگاهنام خانوادگینامردیف
۱۸۰تهرانحسینیسیدامیرعلی۱
۱۷۷تهرانخوشرنگاشکان۲
۱۷۶ایلاملطفی بخشایشنگین۳
۱۷۶قمساعدیحمید۴
۱۷۴شیرازنیکجونیما۵
۱۷۴اصفهانراست قلمنیکی۶
۱۷۳شیرازصلاحمریم۷
۱۷۰بابلرمضان زادهمحمد۸
۱۷۰شاهدجمالیجواد۹
۱۷۰تهرانورمزباریشبنم۱۰
۱۶۹مازندرانمیثاق توپکانلوایمان۱۱
۱۶۸کردستانرستمیآرام۱۲
۱۶۸تهرانکریمی نسجمحمدرضا۱۳
۱۶۸شهیدبهشتیخالقیآرمین۱۴
۱۶۷شیرازمحبیمصطفی۱۵
۱۶۷اراکرودبانتینا۱۶
۱۶۷مشهدمصلحی تبارزهرا۱۷
۱۶۶گیلانباغبان اوبریسینا۱۸
۱۶۵مشهدشایستهامین۱۹
۱۶۴شیرازافضلانسعید۲۰
۱۶۳قزوینکاظمیبنیامین۲۱
۱۶۳اصفهانودائیامیرحسین۲۲
۱۶۳اصفهاننقبائیعلیرضا۲۳
۱۶۳اصفهانفلاحیفرید۲۴
۱۶۳شهیدبهشتیعلی محمدیفرنوش۲۵
۱۶۲بابلحبیبیفاطمه۲۶
۱۶۱بابلمعصوم نیاپارسا۲۷
۱۶۱لرستانگندمی روزبهائیفائزه۲۸
۱۶۰شیرازافشاری رادمحمدصادق۲۹
۱۶۰شهیدبهشتیصدق نیاندا۳۰
۱۵۹گیلانپورقربانی کوپسیمحمد۳۱
۱۵۹قزوینجمشیدی زوارکیزینب۳۲
۱۵۹البرزکمیلیامیرحسین۳۳
۱۵۹کاشانعتیقی بیدگلیمهدی۳۴
۱۵۹رفسنجانحسینعلی پورشبنم۳۵
۱۵۸همدانمصیبیزینب۳۶
۱۵۸اصفهاناصغریمهدی۳۷
۱۵۸اصفهانمعظممهرداد۳۸
۱۵۷گیلانفرزاناوا۳۹
۱۵۷اهوازبزمیامیرحسین۴۰
۱۵۷کرمانمیرزاییمینا۴۱

 

 

 

 

۲.۵ درصد برتر آزمون پره‌انترنی شهریور ۹۸

۱۷۴البرزفیض آبادیصوفیه۱
۱۷۱آزاد کازرونپستارمهرناز۲
۱۷۱اهوازخادمیامیرحسین۳
۱۷۰آزاد تهرانعطائیرضا۴
۱۶۹آزاد مشهدرادفرندا۵
۱۶۹اهوازنیکویی بروجنیگلشن۶
۱۶۹سمنانبزرگیحسین۷
۱۶۸شهیدبهشتیمنتشریامیررضا۸
۱۶۷لرستانمحمودوندگلناز۹
۱۶۶آزاد کازرونیوسفی منفردبنت الهدی۱۰
۱۶۶شهیدبهشتیکاظمیکامیار۱۱
۱۶۵مشهدناقب دوستسجاد۱۲
۱۶۵اهوازیوسفی فردآریان۱۳
۱۶۵اهوازراهی مالکیفواد۱۴
۱۶۴آزاد تبریزآخوندیسالار۱۵
۱۶۴آزاد مشهدقاسمیمحمد۱۶
۱۶۴شهیدبهشتیآقاباقریمسعود۱۷
۱۶۴اهوازساری زاده گیلوییسمانه۱۸
۱۶۳اصفهانقربانیسارا۱۹
۱۶۳اصفهاننمکی زادهنوید۲۰
۱۶۳شیرازجهانیانیاشکان۲۱
۱۶۲شهیدبهشتیشلوبریعلیرضا۲۲
۱۶۲اهوازمرادیمحبوبه۲۳
۱۶۱ارتشپورداوودیسعید۲۴
۱۶۱شهیدبهشتیباغ شیخیهدیه۲۵
۱۶۱مشهدبومریالهه۲۶
۱۶۰ارتشزمانیمجید۲۷
۱۶۰ارتششریفیامیرحسین۲۸
۱۶۰شهیدبهشتیامیرزادهکوثر۲۹
۱۶۰اراکملکیحسین۳۰
۱۶۰البرزاسدیامیررضا۳۱
۱۶۰شیرازنقی بیرانوندحسن۳۲
۱۵۹ایرانکواریپژمان۳۳
۱۵۹شهیدبهشتیمنصوری طهرانیمحمدمرصاد۳۴
۱۵۹مشهدهرویامیرمحمد۳۵
۱۵۹شیرازباغبان منشافسون۳۶
۱۵۹ایلامقادریمنصور۳۷
۱۵۹ارومیهلامعیحسین۳۸
۱۵۸تهرانطلوعی نژادحامد۳۹
۱۵۸بندرعباسمحمد نژاد میرجانبیمهسا۴۰
۱۵۸همدانیعقوبیفاطمه۴۱
۱۵۸ارومیهفرج اسلاموحید۴۲
۱۵۸گیلاندانش صفت دوستفاطمه۴۳

 

 ا 

 

۲.۵ درصد برتر آزمون علوم پایه پزشکی شهریور ۹۸

۱۸۶شیرازمنصوریزهرا۱
۱۸۴آزاد تهرانقهرمانیهزهرا۲
۱۸۳تبریزمحمدی قورتلارسارا۳
۱۸۰البرزحسینیمصطفی۴
۱۷۹اراکبهزادیمرتضی۵
۱۷۹آزاد تهرانعینعلیمحمدرضا۶
۱۷۸البرزحجاریفاطمه۷
۱۷۷شهیدبهشتیسیریمحمدامین۸
۱۷۷شیرازشریفی نعمت  ابادمریم۹
۱۷۵تبریزشامخسیدعلی۱۰
۱۷۵سمنانعباسیمسعود۱۱
۱۷۵گیلانجهانشاهیعلی۱۲
۱۷۴بابلعلی پورنوروز۱۳
۱۷۴همدانشاه طاهریسیدعلیرضا۱۴
۱۷۴اهوازذبیحیمریم۱۵
۱۷۴شیرازمظفریمحمدرضا۱۶
۱۷۴گیلانخسروانیعلیرضا۱۷
۱۷۳شهیدبهشتیحسین ابادی فراهانیآرش۱۸
۱۷۳گیلانبصیریمحسن۱۹
۱۷۲سمنانهدایتیامیرحسین۲۰
۱۷۲مازندرانرحیمیمحمد۲۱
۱۷۱شهیدبهشتینویدی مقدمآوا۲۲
۱۷۱اصفهانفخر المباشریمحمد۲۳
۱۷۱زنجانقربانیفاطمه۲۴
۱۷۱گیلانبخشنده رحیم ابادیآمیتیس۲۵
۱۷۱گیلاننصرالله زادهنیما۲۶
۱۷۰شهیدبهشتیمعتمدیشیوا۲۷
۱۷۰مازندرانسلیمی فرنگین۲۸
۱۷۰همداندرویشیاحمدرضا۲۹
۱۷۰قزوینامینیحسن۳۰
۱۷۰تبریزدورانیحسین۳۱
۱۷۰آراد تهرانرستمیمهدی۳۲
۱۷۰آزاد تهرانباغانیمتین۳۳
۱۷۰زنجانخانمیرزاییفاطمه۳۴
۱۷۰گیلانپورابراهیمیامیرحسین۳۵
۱۶۹زنجانزبانیمر یم۳۶
۱۶۹زنجاناهنیحدیث۳۷
۱۶۹ایرانکیانیسجاد۳۸
۱۶۸سمنانطباطباییفاطمه سادات۳۹
۱۶۸تبریزعباسقلی زادهپویا۴۰
۱۶۸یزددهقان منشادیزهرا۴۱
درباره محمد توسلیان

کارشناس انفورماتیکم، مدیر وبسایت موسسه دانش آموختگان تهران، علاقه‌مند به دنیای وب، وردپرس و دیجیتال مارکتینگ که دوست دارم تجربیاتم رو با دیگران به اشتراک بگذارم.

1 پاسخ به لیست ۲.۵ درصد برتر آزمون علوم پایه پزشکی، دندان‌پزشکی و پره‌انترنی شهریور ۹۸
  1. قربانت بروم، باغانی هستم نه باغاتی !


[بالا]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *