«دانش آموختگان تهران نه دانش آموخته‌اند و نه تهرانند!»

گروهی از دانشجویان باهوش پزشکی و دندان‌پزشکی کشور هستندکه دست به کار شده‌اند تا نیازهای آموزشی خویش را بدست خود برآورده سازند. نیا‌‌‌‌زی که توسط دیگران صرفا به چشم تجارت دیده شده و کیفیت آموزشی و اثـر بخشی آن نادیده گرفته شده است. مؤسسه‌ی آموزشی دانش آموختگان تهران برند تخصصی آموزش پزشکی که از سال ۱۳۹۱ با همکاری جمعی از اساتید برجسته و دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کل کشور در زمینه‌ی علوم پایه آغاز به فعالیت نموده و پس از استقبال بی‌نظیر دانشجویان از شیوه‌های آموزشی مؤسسه، فعالیت خود را به حوزه‌های بالینی گسترش داده است.