آزمون های کشوری

بسته‌های آموزشی آزمون های کشوری

2 سالانه علوم پایه پزشکی

9800000 ریال 7350000 ریال 25 %

2 سالانه علوم پایه دندان پزشکی

9800000 ریال 7350000 ریال 25 %

محصولات تکی آزمون های کشوری

سیب ترش پزشکی شهریور 99 کشوری

1400000 ریال 1120000 ریال 20 %

سیب ترش پزشکی اسفند 99

1400000 ریال 1120000 ریال 20 %

سیب ترش دندانپزشکی اسفند 99

1400000 ریال 1120000 ریال 20 %

سیب ترش پزشکی شهریور 1400

1400000 ریال 1120000 ریال 20 %

سیب ترش دندان پزشکی شهریور 1400

1400000 ریال 1120000 ریال 20 %

سیب ترش پزشکی اسفند 1400

1400000 ریال 1120000 ریال 20 %

سیب ترش دندان پزشکی اسفند 1400

1400000 ریال 1120000 ریال 20 %

آزمون های قطبی

محصولات تکی آزمون های قطبی

محصول به سبد خرید شما اضافه شد