مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

بسته‌های آموزشی مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

تک کتاب‌های مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

300 گوارش

1000000 ریال

300 خون

700000 ریال

300 اطفال (1)

700000 ریال

300 اطفال (2)

700000 ریال

300 اطفال (3)

700000 ریال

300 اطفال (4)

700000 ریال

300 اطفال

2000000 ریال

300 روانپزشکی

650000 ریال

300 مامایی

800000 ریال

300 چشم

700000 ریال

300 اورولوژی

750000 ریال

300 ژنیکولوژی

750000 ریال

300 عفونی‬

850000 ریال

300 پاتولوژی

750000 ریال

300 ارتوپدی

750000 ریال

300 پوست

750000 ریال

300 رادیولوژی

700000 ریال

300 جراحی1

900000 ریال

300 جراحی 3

900000 ریال

300 جراحی 4

900000 ریال

300 نورولوژی

1200000 ریال

300 جراحی (5)

900000 ریال

300 ریه

900000 ریال

محصول به سبد خرید شما اضافه شد