300 تکمیلی زنان

300 تکمیلی زنان
  • محصولی از پیرحاجی
  • 700,000 ریال
+
-

مختصری از این محصول

مجموعــه ی پيــش رو كتــاب تســت و تمريــن ٣٠٠ اســت. در ايــن مجموعــه ســؤالات آزمون هــاي دســتياري و قطبــي و پره انترنــي ســال گذشــته مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت. در بســياري از كتاب هــاي تســت فعلــي ســؤالات ايــن آزمون هــا بــه صــورت


برای اضافه کردن نظر لطفا وارد شوید.

محصول، به سبد خرید شما اضافه شد