۳۰۰ تکمیلی ژنیکولوژی و مامایی ۱۳۹۷ همراه با ویس تست

۷۰,۰۰۰ تومان

مجموعــه ی پيــش رو كتــاب تســت و تمريــن ٣٠٠ اســت. در ايــن مجموعــه ســؤالات آزمون هــاي دســتياري و قطبــي و پره انترنــي ســال گذشــته مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت. در بســياري از كتاب هــاي تســت فعلــي ســؤالات ايــن آزمون هــا بــه صــورت ســري آورده شــده و موجــب شــده كتاب هــاي بســيار حجيــم ايجــاد كنــد و در عمــل امــكان بررســي همــه ی نكاتــي كــه طراحــان بــه آن توجــه داشــته انــد نباشــد. در ايــن مجموعــه ســؤالات تكــراري آزمون هــاي مختلــف حــذف شــده و ايــن ســؤالات از بيــن صدهــا ســؤال آزمون هــاي ســال هاي گذشــته بــا دقــت انتخــاب شــده اســت تــا دوســتان خوبــم بتواننــد در زمانــي بيــن ٢ تــا ٤ ســاعت تمــام ســؤالات را بــا پاســخ تشــريحي مــرور كننــد. در ايــن مجموعــه ســؤالات كوتــاه جــواب يــك كلمــه اي نيــز قــرار داده شــده تــا نكاتــي كــه از آن هــا ســؤال طــرح نشــده اســت هــم پوشــش داده شــود. همچنيــن در ايــن مجموعــه وُيــس بررســي ســؤالات نيــز آمــاده شــده تــا عــلاوه بــر رسعت بخشــي در بررســي تســت ها و ســؤالات كوتــاه جــواب، بازدهــي آموزشــي نيــز افزايــش يابــد. ســوالات بســيار مهــم و بــا كيفيــت ارتقــا بــه صــورت منتخــب در انتهــاي هــر كتــاب گــرداوري شــده اســت تــا ايــن كتــاب يــك مجموعــه بــي نظيــر بــراي يــك نتيجــه بي نظيــر باشــد. ان شــاالله ايــن مجموعــه بهانــه اي باشــد بــراي پيشــرفت دوســتان خوبــم…

توضیحات تکمیلی

نام انتشارات

آریا نگار

سال انتشار

۱۳۹۷

شماره نشر

۸۵۳۱

شابک

۹۷۸-۶۲۲-۶۲۵۹-۲۱-۷

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “۳۰۰ تکمیلی ژنیکولوژی و مامایی ۱۳۹۷ همراه با ویس تست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *